ദാരിദ്ര്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് യു. എൻ.

ന്യൂയോർക്ക്: കോവിഡ്-19നെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദരിദ്ര ജനങ്ങൾ ഒട്ടനവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ലോകം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപികണമെന്നും യുഎൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദരിദ്ര ജനങ്ങൾ...

Read more