വ്യവസായങ്ങളുടേയും ആഘോഷങ്ങളുടേയും നാട് ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികളും ഒന്നെത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷം നല്കുന്ന ദുബായ്.

വ്യവസായങ്ങളുടേയും ആഘോഷങ്ങളുടേയും നാട് ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികളും ഒന്നെത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷം നല്കുന്ന ദുബായ്. അതു പോലെ ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന നഗരം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും...

Read more